Sąd Okręgowy we Wrocławiu utrzymał kary dla policjantów ws. Igora Stachowiaka 

19.02.2020
Sąd Okręgowy we Wrocławiu utrzymał kary dla policjantów ws. Igora Stachowiaka

19 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu ogłosił wyrok ws. Igora Stachowiaka. Sąd I instancji uznał policjanta rażącego paralizatorem za winnego i skazał go na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Pozostali trzej policjanci również zostali uznani za winnych i skazani na karę 2 lat pozbawienia wolności. Ponadto oskarżeni otrzymali zakaz wykonywania zawodu policjanta. Podczas ostatniej rozprawy HFPC przedstawiła swoje stanowisko, w którym wskazała m.in. na standardy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące przeprowadzania postępowania w przypadku śmierci jednostki. Sprawą śmierci Stachowiaka Fundacja zajmuje się od samego początku – pierwszą interwencję  podjęto 20 maja 2016 r., a więc 5 dni po zdarzeniu.

Sprawa Igora Stachowiaka

Igor Stachowiak zmarł w maju 2016 roku na Komendzie Policji Wrocław-Stare Miasto. Z pisemnej odpowiedzi udzielonej HFPC przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu wynika, że wobec Igora Stachowiaka dwukrotnie użyto paralizatora, w tym raz, gdy zatrzymany mężczyzna miał już założone kajdanki. W ocenie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka sprawa śmierci Igora Stachowiaka jest szczególnie istotna. Stała się przedmiotem burzliwej debaty publicznej i ma wyjątkowe znaczenie w kontekście budowania kultury braku tolerancji dla tortur.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zgłosiła swój udział w postępowaniu w sprawie dotyczącej śmierci Igora Stachowiaka przed pierwszą rozprawą, która odbyła się  12 lipca 2018 roku. Cztery osoby są oskarżone o przekroczenie uprawnień oraz psychiczne i fizyczne znęcanie się nad mężczyzną.

HFPC przystępuje lub rozpoczyna strategiczne postępowania sądowe i administracyjne, dążąc do uzyskania przełomowych wyroków, zmieniających praktykę lub przepisy prawa w obszarach budzących poważne wątpliwości z punktu widzenia ochrony praw człowieka. W naszej ocenie zaangażowanie Fundacji w niniejszą sprawę jest obowiązkiem nie tylko statutowym, ale również moralnym. Dzięki przystąpieniu do sprawy w charakterze organizacji społecznej, HFPC może uczestniczyć w rozprawach, zabierać głos i składać oświadczenia na piśmie. Jednocześnie należy podkreślić, że zgodę na przyłączenie Fundacji wyraził zarówno pan Maciej Stachowiak, jak i prokurator, a sąd uznał, że przyłączenie HFPC „leży w interesie wymiaru sprawiedliwości”.

21 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy Wrocław-Śródmieście we Wrocławiu uznał policjanta rażącego paralizatorem za winnego i skazał go na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Pozostali trzej policjanci również zostali uznani za winnych i skazani na karę 2 lat pozbawienia wolności. Wszyscy policjanci zostali skazani za przekroczenie uprawnień (art. 231 Kodeksu karnego) oraz znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności (art. 247 § 1 Kodeksu karnego) Od tego wyroku apelację wnieśli obrońcy oskarżonych oraz pełnomocnicy rodziny Stachowiaków.

19 lutego 2019 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu utrzymał kary pozbawienia wolności wymierzone przez Sąd I Instancji. Dodatkowo wszyscy oskarżeni otrzymali zakaz wykonywania zawodu policjanta na określony czas (8 i 6 lat). Jednocześnie w ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że w tym postępowaniu nie wykazano związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy użyciem Tasera X2 a śmiercią Igora Stachowiaka. Ponadto Sąd Okręgowy we Wrocławiu wskazał, ze funkcjonariusze Policji działali na szkodę interesu prywatnego Igora Stachowiaka poprzez naruszenie jego godności, nietykalności cielesnej a także prawa do ludzkiego traktowania. Również zdaniem Sądu oskarżeni działali na szkodę interesu publicznego jakim jest prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.

Sąd II instancji wbrew stanowisku HFPC wskazał, że w polskim systemie prawnym nie występuję pojęcie tortur, dlatego też nie mogło znaleźć się w opisie czynów zarzucanych oskarżonym.

Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom a sprawa Igora Stachowiaka

Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu w 2017 roku zapoznawał się ze sprawą Igora Stachowiaka. W związku z nią wydał zalecenia, w których wskazał, ze stosowanie taserów powinno podlegać zasadom konieczności, pomocniczości, proporcjonalności, uprzedniego ostrzeżenia (w miarę możliwości) i ostrożności. CPT w raporcie ze swojej wizytacji zalecił zwrócenie szczególnej uwagi na powtarzanie wszystkim policjantom instrukcji dotyczących właściwego postępowania w odniesieniu do używania paralizatorów (taserów) i egzekwowania tych zasad. W tym kontekście wszystkim pracownikom policji, jak wskazał CPT, należy wyjaśnić, że taser może być używany tylko wtedy, gdy istnieje rzeczywiste i bezpośrednie zagrożenie życia lub ryzyko poważnych obrażeń. Użycie takiej broni wyłącznie w celu zmuszenia do wykonania polecenia, jak wskazał CPT, jest niedopuszczalne.

Ponadto, CPT chciałby w odpowiednim czasie, uzyskać informacje o wyniku śledztwa w sprawie śmierci Igora Stachowiaka, w tym informacje dotyczące nałożonych kar dyscyplinarnych i karnych. Komitet żąda dostarczenia informacji o podjętych działaniach dochodzeniowych i kopiach wszystkich decyzji procesowych, a także opinii biegłych z zakresu medycyny sądowej, które zostały sporządzone na potrzeby niniejszej sprawy i kolorowych fotografii w dobrej jakości wszystkich zrobionych zdjęć i raportów z miejsca zdarzenia.

Stanowisko HFPC

W swoim stanowisku, które HFPC złożyła 21 czerwca 2019 r., zostały przedstawione standardy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące przeprowadzania postępowania w przypadku śmierci jednostki. Powyższe standardy mają pozwolić na udzielenie odpowiedzi przez sąd, czy postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w sposób zupełny i efektywny. Jednocześnie w stanowisku HFPC zaprezentowała, jak Europejski Trybunał Praw Człowieka rozumie pojęcie tortur. Fundacja zwróciła również uwagę sądu na możliwość  praktycznego zastosowania przez sądy art. 1 ust. 1 Konwencji o zakazie tortur, który określa definicję tortur. Powyższe standardy mają pomóc w odpowiedzi na pytanie, czy poprzez użycie Tasera X2 nie doszło do nieludzkiego lub poniżającego traktowania bądź stosowania tortur.

Przemoc ze strony funkcjonariuszy policji

opublikowanym w 2018 roku raporcie „Prawa osób pozbawionych wolności. Podstawowe problemy prawne i praktyczne” HFPC wskazuje na problem nadużywania przemocy ze strony funkcjonariuszy policji. Na podstawie analizy spraw, które wpływają do Fundacji, organizacja za najpoważniejsze problemy uważa niewłaściwe i niezgodne z obowiązującym prawem używanie środków przymusu oraz niedopuszczalne zaniedbania w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. W raporcie HFPC przedstawia szereg rekomendacji, które mogą wpłynąć na poprawę sytuacji, są to między innymi: stworzenie ram prawnych umożliwiających nagrywanie interwencji funkcjonariuszy, zagwarantowanie dostępu do adwokata od pierwszych chwil po zatrzymaniu oraz ocena aktualnego stanu prawnego pod kątem penalizacji tortur.