Rozpoczynamy projekt "Równe prawa osób z niepełnosprawnościami" 

27.10.2022
Rozpoczynamy projekt "Równe prawa osób z niepełnosprawnościami"

Helsińska Fundacja Praw Człowieka ogłasza start nowego projektu „Równe prawa osób z niepełnosprawnościami”. Projekt przewiduje dyżury poradnictwa prawnego w całym kraju oraz prowadzenie litygacji strategicznej w sprawach dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

Szacuje się, że w Polsce żyje od 4 do 7 milionów osób z niepełnosprawnościami. Mimo to, polskie przepisy nie przewidują efektywnej ochrony przed dyskryminacją ze względu na niepełnosprawność, a standardy wynikające m.in. z Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami nie zostały w pełni wdrożone. Jednocześnie wciąż w polskim porządku prawnym funkcjonuje m.in. instytucja ubezwłasnowolnienia, która stoi w sprzeczności z prawem do samostanowienia osób z niepełnosprawnościami.  

Wiedząc, jak ważne jest podejmowanie na drodze sądowej działań prawnych zmierzających do pełnej implementacji międzynarodowych standardów ochrony praw osób z niepełnosprawnościami, Helsińska Fundacja Praw Człowieka rozpoczyna projekt dyżurów poradnictwa prawnego w różnych częściach kraju. Dotarcie do rozmaitych regionów Polski ma na celu zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnościami do pomocy prawnej. Prawnicy HFPC zaangażują się w wybrane sprawy o istotnym znaczeniu, zgodnie z regułami prowadzenia litygacji strategicznej w obszarze praw człowieka. Uzyskane w ten sposób przełomowe rozstrzygnięcia mogą wpłynąć na praktykę stosowania prawa. 

W ramach projektu HFPC będzie zajmować się m.in. 

  • Sprawami z zakresu równego traktowania w zatrudnieniu (w tym stosowania racjonalnych usprawnień) 
  • Równym dostępem do opieki medycznej – zarówno pod kątem dostępności, jak i godnego traktowania pacjentów 
  • Problemami z zapewnieniem równego dostępu do usług, dóbr, szkolnictwa i edukacji 
  • Sprawami dotyczącymi ubezwłasnowolnienia 
  • Równym dostępem do praw wyborczych 
  • Trudnościami, z którymi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami w związku z pobytem w różnych placówkach leczniczych czy opiekuńczych 
  • Kłopotami z uzyskaniem świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami i opiekunów 

Projekt potrwa do końca lutego 2024 roku. 

Zapisy mailowe: [email protected] 

Zapisy telefoniczne: (48) 22 556 44 40 

 

Projekt realizowany jest przez Helsińską Fundację Praw Człowieka z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich, a jego budżet wynosi 102 414,17 euro.