„Postępowania dyscyplinarne przeciwko sędziom sądów powszechnych w Polsce” – nowy raport HFPC z monitoringu spraw dyscyplinarnych w 2022 r. 

„Postępowania dyscyplinarne przeciwko sędziom sądów powszechnych w Polsce” – nowy raport HFPC z monitoringu spraw dyscyplinarnych w 2022 r.

Wprowadzane przez większość rządzącą zmiany w wymiarze sprawiedliwości objęły również system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów sądów powszechnych. Od 2018 r. pojawiają się przykłady postępowań dyscyplinarnych wszczynanych np. w związku z treścią wydanych przez sędziów orzeczeń lub ich publicznymi wypowiedziami, a sam kształt systemu dyscyplinarnego został zakwestionowany przez sądy międzynarodowe jako niezgodny z prawem UE oraz Europejską Konwencją Praw Człowieka. Najnowszy raport HFPC podsumowuje wyniki monitoringu wybranych spraw dyscyplinarnych sędziów toczących się w warunkach trwającego kryzysu praworządności w 2022 r.

„Głównym celem monitoringu było dokonanie jakościowej analizy funkcjonowania w praktyce przepisów regulujących system dyscyplinarny sędziów, zwłaszcza w kontekście dynamicznie zmieniającego się stanu prawnego oraz orzecznictwa trybunałów w Luksemburgu i Strasburgu”, mówi Maciej Kalisz, jeden z autorów raportu. „Nasz raport podsumowuje także, jakie elementy systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów wymagają pilnej poprawy, co jest szczególnie istotne z uwagi na konieczność wypełnienia przez Polskę kamieni milowych dotyczących sądownictwa w celu uzyskania środków z Funduszu Odbudowy UE”, dodaje M. Kalisz.

Zachęcamy do lektury raportu oraz towarzyszących mu opracować wizualnych.

PRZECZYTAJ RAPORT