Polskie władze nie wykonały wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o wadliwym składzie sędziowskim Trybunału Konstytucyjnego – HFPC informuje Komitet Ministrów Rady Europy 

Polskie władze nie wykonały wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o wadliwym składzie sędziowskim Trybunału Konstytucyjnego – HFPC informuje Komitet Ministrów Rady Europy
fot. Robert Łukaszewicz

W maju 2021 roku zapadł jeden z kluczowych wyroków Trybunału w Strasburgu dotyczących praworządności w Polsce. W orzeczeniu ze skargi spółki Xero Flor trybunał stwierdził, że udział osoby nieprawidłowo wybranej na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego w składzie orzekającym naruszył prawo do sądu. Do tej pory jednak polskie władze nie podjęły żadnych działań, by wykonać decyzję ETPC.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała do Komitetu Ministrów Rady Europy (ciała zajmującego się monitorowaniem wykonania wyroków ETPC) pismo, w którym wyjaśnia, dlaczego wyroku nie można uznać za wykonany i rekomenduje dalsze działania komitetu.

Podważyć wyrok

HFPC wskazała, że tuż po ogłoszeniu wyroku przez ETPC przedstawiciele polskich władz kwestionowali jego ważność i moc wiążącą. Prokurator Generalny skierował natomiast wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z Konstytucją – konkretnie art. 6 ust. 1 EKPC gwarantującego prawo do sądu w zakresie, w jakim przepis ten znajduje zastosowanie do postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zdaniem Fundacji, wniosek ten był nie tylko niezasadny, ale i niedopuszczalny, bo miał na celu kontrolę konkretnego wyroku sądu międzynarodowego (a więc orzeczenia w sprawie Xero Flor), a Trybunał Konstytucyjny nie posiada takich kompetencji.