Decyzja ETPC w sprawie Platini przeciwko Szwajcarii: zawieszenie Michela Platiniego zgodne ze standardami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 

Decyzja ETPC w sprawie Platini przeciwko Szwajcarii: zawieszenie Michela Platiniego zgodne ze standardami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie dotyczącej zawieszenia Michela Platiniego. Sprawa ma związek z zakazem działalności związanej z piłką nożną na poziomie krajowym i międzynarodowym, jaki nałożyła na niego FIFA, a następnie CAS, w związku z wyłudzeniem 2 mln franków szwajcarskich. ETPC uznał, że postępowanie względem Michela Platiniego było prowadzone w sposób właściwy, a nałożenie sankcji nie naruszyło art. 8 EKPC, dotyczącego poszanowania do życia prywatnego i rodzinnego.

Michel Platini w skardze złożonej przed Trybunałem w Strasburgu zarzucał m.in. naruszenie zasady rzetelnego procesu przed organami FIFA i CAS oraz naruszenie prawa do obrony. Poddawał w wątpliwość również niezależność Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) od Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA). Ponadto, zarzucił naruszenie art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który mówi o prawie do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego argumentując, że zakaz wykonywania działalności związanej z piłką nożną naruszał swobodę wykonywania działalności zawodowej, która chroniona jest na podstawie tego właśnie przepisu.

ETPC w wyroku z 5 marca 2020 r. wskazał, że Platini mógł w wystarczający sposób dochodzić swoich praw przed sądami prywatnymi (np. CAS) i krajowymi (sądy federalne w Szwajcarii), a organy te w pełni zbadały jego sprawę oraz wydały należycie uzasadnione decyzje. Postępowanie karne w sprawie wyłudzenia 2 mln franków przez Michela Platiniego nadal toczy się w szwajcarskiej prokuraturze.

Decyzja w sprawie Platini przeciwko Szwajcarii jest kolejnym orzeczeniem ETPC w sprawie dotyczącej sportu wydanym w ostatnim czasie. Pod koniec stycznia br. Trybunał w Strasburgu wydał wyrok w sprawie Ali Rıza i inni przeciwko Turcji na kanwie skarg złożonych przez pięć osób na wyroki Komitetu Arbitrażowego Tureckiej Federacji Piłki Nożnej.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zainicjowała projekt „Sport a prawa człowieka”, w ramach którego analizowane są regulacje mogące przyczynić się do polepszenia standardu ochrony praw człowieka w sporcie. Projekt jest realizowany we współpracy merytorycznej z Centrum Prawa Sportowego WPiA UW, Kancelarią LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy oraz Kancelarią Ungier Gliniewicz i Wspólnicy.