EASO Consultative Forum 

EASO działa jako ośrodek wiedzy fachowej w dziedzinie azylu. Jego działania mają przyczyniać się do rozwoju wspólnego europejskiego systemu azylowego poprzez ułatwianie, koordynowanie i zacieśnianie praktycznej współpracy państw członkowskich w dziedzinie azylu.

EASO Consultative Forum

Jako istotny podmiot działający na rzecz solidarności europejskiej Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu odgrywa kluczową rolę we wdrażaniu wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA), przyczyniając się do pogłębienia współpracy pomiędzy państwami członkowskimi oraz zapewniając wsparcie, jakiego wymaga przełożenie podstawowych wartości WESA, tj. sprawiedliwości i uczciwości, na realnie podejmowane działania, a także zagwarantowanie spójności w rozpatrywaniu wniosków o azyl we wszystkich państwach członkowskich.

Official website: click