Sąd uznał, że wojewoda podlaski przekroczył swoje uprawnienia  

27.07.2023
Migracje
Sąd uznał, że wojewoda podlaski przekroczył swoje uprawnienia

13 lipca 2023 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku stwierdził, że rozporządzenie wojewody podlaskiego, które zakazuje przerzucania przedmiotów przez granicę z Białorusią, jest bezprawne.  

Chodzi o rozporządzenie z 16 lutego 2023 roku, w którym wojewoda zakazał „przerzucania, przekazywania, odbierania przerzuconych lub przekazywanych przez linię granicy państwowej przedmiotów” w obszarze przy granicy polsko-białoruskiej. W maju 2023 roku Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł do sądu o jego unieważnienie, argumentując, że wydając rozporządzenie, wojewoda przekroczył swoje ustawowe kompetencje. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wojewoda może wydać rozporządzenie porządkowe tylko wtedy, gdy łącznie zachodzą dwa warunki: rozporządzenie jest niezbędne do ochrony dóbr takich jak życie, zdrowie, mienie, zapewnienie porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego; zagadnienie nie jest wystarczająco uregulowane istniejącymi zapisami prawa. W ocenie RPO, nie wszystkie konieczne warunki do wydania takiego aktu zostały spełnione. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zgodził się z RPO, że rozporządzenie nie spełniało przesłanek koniecznych dla jego wydania. Sąd uznał m.in., że rozporządzenie jest niejasne ze względu na brak doprecyzowania obszaru strefy przygranicznej i przedmiotów, których dotyczy zakaz, co zdaniem sądu może prowadzić do nadinterpretacji i nadużyć.  

To kolejne orzeczenie sądu, które pokazuje sposób, w jaki organy administracji państwowej i służby publiczne wykraczają poza swoje kompetencje, co prowadzi do naruszeń praw osób migrujących.  

Orzeczenie WSA jest nieprawomocne.  

Więcej informacji na temat orzeczenia znajduje się na stronie RPO.