ETPC: Konieczna reforma zasad rozpoznawania sporów sportowych. Sprawa Ali Rıza i inni przeciwko Turcji 

28.01.2020
ETPC: Konieczna reforma zasad rozpoznawania sporów sportowych. Sprawa Ali Rıza i inni przeciwko Turcji
28 stycznia 2020 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie Ali Rıza i inni przeciwko Turcji na kanwie skarg złożonych przez pięć osób na wyroki Komitetu Arbitrażowego Tureckiej Federacji Piłki Nożnej.

Skarżący zarzucali, że Komitet Arbitrażowy tureckiej federacji piłkarskiej rozpoznający ich sprawy nie był niezależny i bezstronny, co naruszało art. 6 EKPC. Wskazywali też, że decyzje Komitetu nie podlegały zaskarżeniu do sądu.

Dzisiejszym wyrokiem Trybunał w Strasburgu stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 EKPC w odniesieniu do dwóch skarżących (skargi trzech osób oddalił) i zobowiązał władze Turcji do wypłaty zadośćuczynienia na ich rzecz. Jednocześnie Trybunał zauważył, że obie sprawy ujawniły problem natury systemowej, którego rozwiązanie będzie wymagało przeprowadzenia reformy zasad rozpoznawania sporów sportowych, w szczególności poprzez zapewnienie większej niezależności Komitetowi Arbitrażowemu.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka zainicjowała projekt "Sport a prawa człowieka'', w ramach którego analizowane są regulacje mogące przyczynić się do polepszenia standardu ochrony praw człowieka w sporcie. Projekt jest realizowany we współpracy merytorycznej z Centrum Prawa Sportowego WPiA UW, Kancelarią LSW Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy oraz Kancelarią Ungier Gliniewicz i Wspólnicy.